A Kőzúzó utcai sporttelep házirendje


 • Azok a Látogatók léphetnek be a Sportközpontba, akik tudomásul veszik, hogy jelen Házirend szabályait maradéktalanul betartják, tekintettel önmagukra és társaikra egyaránt.
 • A Sportközpont területén minden vendégre, látogatóra kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég, látogató tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. Tilos a Sportközpont területén mindennemű tárgy eldobása, hajigálása és a szemetelés.
 • A rendezvények időtartama alatt büféhelyiség működik, és ott a különböző ételek/italok megvásárlására van lehetőségük a látogatóknak
 • Az öltözőt a foglalkozások megkezdése előtt, a korosztályos vezetőedző engedélyével lehet igénybe venni.
 • A sportfoglalkozások, közösségek tagjai csak a vezető felügyeletével vehetnek részt a foglalkozásokon.
 • A Sporttelep egész területén, épületben és udvaron, a dohányzás tilos, csak az arra kijelölt helyen lehetséges.
 • A Sporttelep berendezései és a felszerelések védelmét, felelős használatát, a tisztaság és a rend megóvását minden vendégünktől elvárjuk.
 • A sportpályákat csak rendeltetésüknek megfelelő játékokra lehet használni.
 • A sportpályákat csak előzetes engedéllyel lehet igénybe venni. A Sportközpont vezetőjének, illetve gondnokának, munkatársainak az utasításait a pálya használatakor be kell tartani.
 • Amennyiben bármelyik pályát nem megfelelő használat miatt a használója tönkreteszi, úgy annak helyreállítási költségét köteles megfizetni.
 • A behozott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 • Az intézmény berendezései a vendégek védelme alatt áll, megóvásáért a használók anyagilag felelősek. A berendezési és felszerelési tárgyakban okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie.
 • A Sporttelep helyiségeire vonatkozó biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások minden vendégünkre kötelezőek. Az ezek be nem tartásából eredő károkért vendégeink teljes felelősséggel tartoznak.
 • A látogató nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Sportközpontban zajló tevékenységet vagy rendezvényt megzavarhatja, meghiúsíthatja, illetve más testi épségét, továbbá vagyontárgyait károsíthatja vagy veszélyeztetheti. Ennek a kötelezettségnek a megszegéséből eredő kárért annak okozója felelősséggel tartozik, több károkozó esetén a károkozásban résztvevők egyetemleges módon tartoznak felelősséggel.
 • Durva beszéd, agresszív viselkedés, mások veszélyeztetése, illetve az egyéb szabályok be nem tartása esetén Üzemeltető felszólítja a szabálytalankodót e tevékenységének befejezésére. Amennyiben felhívása nem jár eredménnyel, úgy joga van a szabálysértőt távozásra felszólítani, továbbá kitiltani a pálya, illetőleg a Sporttelep egész területéről. A kiutasított szabálytalankodó az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • Ittas és kábítószer hatása alatt álló személy a Sporttelepen nem tartózkodhat.
 • A Sportközpont területén tilos az üzemeltető engedélye nélküli kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, illetve zene szolgáltatása.
 • Az intézmény dolgozóinak intézkedései a vendégekre kötelező érvényűek.
 • Üzemeltető nem vállal felelősséget:

a) személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek;

b) Az öltözőben, öltözőszekrényben, a Sporttelep területén hagyott értéktárgyakért;

c) Az elveszett, eltulajdonított értéktárgyakért, eszközökért.

A Házirend betartása közös érdekünk.

A sporttelep üzemeltetője:

Dunakanyar SE (székhelye: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1., adószáma: 18703667-1-13, cégjegyzék száma: 00 18 703667)

Kelt: Szentendre, 2023.09.01.