Új (át)igazolási szabályzat lépett hatályba

2020.01.14

Ezúton szeretnénk felhívni a Pest megyei egyesületek figyelmét arra, hogy január 1-jével hatályba lépett az új Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat, mely hírünk alján teljes terjedelmében letölthető. Az abban foglalt, többnyire amatőr egyesületeket is érintő változásokat alább gyűjtöttük ki. Az egyes szabálypontokon belüli változásokat vastagon kiemeltük.

3. § (2) a) - Átigazolási díj

Az érvényes munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel rendelkező labdarúgó szerződésének átigazolás céljából közös megegyezéssel történő megszüntetését követően, illetve érvényes szerződésének időtartama alatt történő kölcsönadásakor, a két sportszervezet (átadó-átvevő) között fizetendő összeg (amennyiben van fizetési kötelezettség), amelyről külön írásos megállapodást kell kötni, és azt a MLSZ részére a megállapodás aláírásának napjától számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a mindenkor hatályos ügyviteli rendszeren keresztül. Amennyiben bármelyik megállapodás nem kerül feltöltésre a fent említett határidőn belül, a sportszervezettel szemben fegyelmi eljárás indítható.

13 § (3) n) 1i) - Felnőtt működéséi költségtérítés kiegészítése (ÚJ SZABÁLYPONT!)

Abban az esetben, ha egy labdarúgó egy éven belül (tél-nyár, nyár-tél) külföldről másik magyar sportszervezetbe igazol vissza, az új sportszervezet köteles megfizetni azt a felnőtt működési költségtérítést a játékos legutóbbi magyar sportszervezetének, amelyet közvetlen odaigazolása esetén kellett volna fizetni.

13 § (3) n) 2 - Utánpótlás működési költségtérítés

Az amatőr 19 év alatti férfi utánpótlás labdarúgó (kivéve futsal) belföldi átigazolásakor minden esetben, minden átigazolási időszakban a "B" táblázatban foglaltak szerinti összeg fizetendő az ott töltött éveknek megfelelően. Működési költségtérítésként elszámolható az a bajnoki év, melyre a labdarúgó érvényes versenyengedéllyel rendelkezett és az adott bajnoki évben hivatalos mérkőzésen pályára is lépett. Az U19-es korosztályból adott bajnoki idényben kiöregedő amatőr labdarúgók az idény végén az adott, NYIÁSZ-ban meghatározott nyári átigazolási időszakban is a "B", utánpótlás amatőr működési költségtérítésre vonatkozó táblázata alapján válthatnak sportszervezetet. A felnőtt sportszervezet kategóriáját mindig a vele szerződésben álló utánpótlás sportszervezet besorolása szerint kell meghatározni.

2a) 1.) Amennyiben egy klubot váltó játékos egy éven belül újra átigazol (tél-nyár, nyár-tél), úgy az új sportszervezet az előírt éves utánpótlás működési költségtérítés mellett, az átadó sportszervezet ezt megelőző, ténylegesen kifizetett, számlával igazolható utánpótlás működési költségtérítését is köteles megfizetni az átadó sportszervezetnek. Ezen számlán szereplő összegtől a két sportszervezet közös megállapodás alapján eltérhet úgy, hogy a számlán feltüntetett működési költségtérítési összegek minimum 10%-a minden esetben kötelezően fizetendő.

2.) Abban az esetben, ha a klubot váltó játékos egy éven belül kétszer átigazol (tél-nyár, nyár-tél) és az első átigazolása magasabb osztályból alacsonyabb osztályba, a második pedig alacsonyabb osztályból magasabb osztályba történik, úgy az új sportszervezet az előírt éves utánpótlás működési költségtérítés mellett (melyet megfizet az átadónak), a két legmagasabb besorolású sportszervezet között fizetendő korosztályonként meghatározott maximális összeget köteles átutalni az MLSZ bankszámlájára.

2b) Utánpótlás labdarúgó átigazolása esetén a 12 év alatti időszakra (ideértve az U12-es korosztályból adott bajnoki idényben kiöregedő amatőr labdarúgót is) a táblázatban szereplő összeg 10%-a fizetendő.

2d) Abban az esetben, ha egy labdarúgó egy éven belül (tél-nyár, nyár-tél) külföldről másik magyar sportszervezetbe igazol vissza, az új sportszervezet köteles megfizetni azt az utánpótlás működési költségtérítést a játékos legutóbbi magyar sportszervezetének, amelyet közvetlen odaigazolása esetén kellett volna fizetni.

16. § (1) g) - A versenyengedély kérelemmel kapcsolatos feladatok (ÚJ SZABÁLYPONT!)

A versenyengedélyeket kizárólag a labdarúgók eredeti, írásos hozzájárulásával lehet igényelni. A Versenyengedély igénylő lapot (14. sz. melléklet) ki kell tölteni és alá kell írniuk a labdarúgóknak (kiskorú labdarúgó esetén a törvényes képviselő is) az adott bajnoki szezonra vonatkozólag. A Versenyengedély igénylő lapot nem kell feltölteni a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerbe a versenyengedély elektronikus úton való megigénylésekor, de a hiánytalanul kitöltött dokumentumot a sportszervezet köteles megőrizni legalább 5 évig és ezen időtartamon belül köteles bármikor az MLSZ rendelkezésére bocsátani, ha az MLSZ erre írásban felszólítja. Amennyiben a sportszervezet az eredeti Versenyengedély igénylő lapot nem tudja az MLSZ felé bemutatni, a sportszervezettel szemben fegyelmi eljárás indítható. A dokumentumot szakáganként kell kitölteni, aláírni.

16. § (6) a - Versenyengedély visszavonása (ÚJ SZABÁLYPONT!)

1. A labdarúgó belföldre vagy külföldre történő átigazolása esetén a mindenkor hatályos ügyviteli rendszer által.

2. Külföldi labdarúgó esetén a tartózkodási engedély megújításakor vagy honosítási okirat benyújtásakor, hogy a külföldi állampolgárságra kiadott versenyigazolvány magyar állampolgárságúra lehessen cserélni.

3. Hivatásos labdarúgó szerződésének felbontása esetén.

4. A sportszervezet külön írásos kérelme alapján a labdarúgó súlyos, legalább 30 napig tartó sérülése esetén. A kérelemhez mellékelni kell az orvosi igazolást, amely igazolja, hogy a labdarúgó legalább 2 hónapig nem tud pályára lépni. Ezen időszak alatt a labdarúgó részére versenyengedély nem adható ki.

18. § (5) - Az átigazolási időszakokhoz kapcsolódó szabályzat kiegészítése

Futsal utánpótláskorú labdarúgók belföldi átigazolása esetén kiegészül: szeptember 1. - szeptember 30. éjfél (oktatási intézmény váltásakor, amennyiben lakcímváltozást eredményez és az oktatási intézmény, valamint a sportszervezet székhelye ugyanott van: ezek igazolása lakcímkártyával vagy kollégiumi igazolással, és iskolalátogatási igazolással történhet).

18. § (6) törölték!

Amennyiben az átigazolási időszak utolsó napja ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy az átigazolási időszak utolsó napja az azt követő első munkanap éjfélig tart. Kivétel a TMS rendszeren keresztül lebonyolított nemzetközi átigazolási tranzakciók.

24. § (5) c - Lemondás az utánpótlás képzési kártalanításról

Lemondás esetén az MLSZ nem válik jogosulttá a lemondó sportszervezetet megillető utánpótlás képzési kártalanításra; továbbá lemondani másik sportszervezet javára nem lehetséges.

26. § (1) a) - A reamatőrizációs időszak

A reamatőrizációs időszak a hivatásos labdarúgó szerződésének lejáratát vagy megszüntetését követő naptól kezdődik, és az ezt követő 31. naptól minősülhet amatőr státuszúnak a labdarúgó. Amatőr típusú versenyengedélyt csak a 31. naptól kaphat.

A labdarúgó átigazolása esetén a reamatőrizációs időszak alatt a labdarúgó amatőr státuszba átigazolható és az átigazolási kérelemmel együtt megigényelt amatőr típusú versenyengedély kinyomtatható, de a versenyengedélyt a megyei (budapesti) igazgatóság a reamatőrizálási időszak letelte után adhatja csak át a sportszervezet részére.

Amennyiben a szerződés lejáratát vagy megszüntetését követően nem történik átigazolás (tehát a labdarúgó ugyanannál a sportszervezetnél marad, ahol a szerződése is érvényben volt), a sportszervezet köteles leadni a labdarúgó hivatásos típusú versenyigazolványát a MLSZ vagy az illetékes megyei (budapesti) igazgatóság részére legkésőbb az új, amatőr típusú versenyengedély kiadásának napjáig.

A reamatőrizációs időszakot követően a labdarúgó hivatásos labdarúgóként történő átigazolása a 19. § alapján az átigazolási időszakon kívül kizárólag akkor lehetséges, ha a szerződés lejáratát vagy megszüntetését követően nem igazolt át más sportszervezethez amatőr státuszban vagy nem lett kiváltva számára amatőr típusú versenyengedély a jelenlegi sportszervezeténél.

29.§ (1) d - az utánpótláskorú labdarúgók kettős versenyengedélye

A b) és c) pontban foglaltak alapján a felnőtt csapat utánpótlás korosztályú labdarúgója kettős engedéllyel szerepelhet az utánpótlást foglalkoztató sportszervezet csapatában vagy csapataiban (kivéve a női bajnokságok, ahol a felnőtt és a meghatározott korosztálynál fiatalabb labdarúgó szerepeltetésére is a Versenykiírás ad lehetőséget.).

b) pont: A sportszervezetek joga és kötelessége, hogy a versenykiírásban meghatározottak szerint a fel-nőtt (első) csapaton kívül, utánpótlás csapatot is benevezzen és indítson a különböző bajnoksá-gokban. Ha a felnőtt csapat nem tud kötelezően előírt utánpótláscsapatot indítani, akkor után-pótlás csapatainak biztosítására utánpótlás nevelő sportszervezettel köteles szerződést kötni, de ezen sportszervezet csapatainak ugyanazon a székhelyen kell működniük, ahol a nevező sportszervezet működik. A felnőtt csapatot nevező sportszervezet abban az esetben köthet együttműködési szerződést utánpótlás nevelő sportszervezettel, ha az összes - kötelezően előírt - korosztályt a vele szerződést kötő, ugyanazon utánpótlás nevelő sportszervezet adja. A felnőtt sportszervezet csak egy sportszervezettel köthet szerződést előírt utánpótlás csapatainak biztosítására. (Azaz a férfi ifjúsági, fiú serdülő, leány, Bozsik korosztályú labdarúgói, akik az előírt utánpótlás csapataiban szerepelnek egy sportszervezet igazolt labdarúgóinak kell lenniük!) Az előírt utánpótlást biztosító sportszervezet más felnőtt sportszervezettel utánpótlás csapat(ok) biztosítására további szerződés(eke)t nem köthet!

c) pont: Amennyiben a b) pontban meghatározott megállapodást a két sportszervezet a felnőtt bajnokság kezdete előtt írásban megkötötte, és azt az MLSZ Versenybizottsága, vagy az illetékes megyei (budapesti) igazgatóságok Versenybizottsága jóváhagyta, és az utánpótlást foglalkoztató sportszervezet nevezése elfogadásra került, az utánpótlást foglalkoztató sportszervezet labdarúgója saját sportszervezete nevén szerepelhet az adott bajnoki évben saját csapatában.

33. § (5) törölték!

A tartózkodási engedély bemutatása nem kötelező a versenyengedély kérelem és (át)igazoló lap benyújtásakor, amennyiben a labdarúgót leigazoló, átigazoló sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy a labdarúgó nem él életvitelszerűen Magyarországon, csak edzéseken és mérkőzésen vesz részt, ezért részére tartózkodási engedély kiváltása nem szükséges. Jelen kivétellel az a labdarúgó élhet, aki a FIFA "Szabályzat a Játékosok Státuszáról és Átigazolásáról" ("Regulations on the Status and Transfer of Players") c. szabályzatának rendelkezései alapján a bejelentett állandó lakcíme és a sportszervezet székhelye alapján jogosult átigazolásra. Ezen engedményre alapot adó tényeket az MLSZ ellenőrzi a jelen szabályzatban foglaltak alapján: a 11. sz. melléklettel (Nyilatkozat az 50-50 km-es szabályra) és a labdarúgó lakcímkártyájával / személyi igazolványával.

35. § (2) f - külföldről visszatérő magyar állampolgárságú labdarúgó átigazolása

A 35. § (4) bekezdés h) pont szerinti ellenőrzési folyamat a felnőtt labdarúgók esetén is szükséges.

35.§ (4) h) pont: Az adatok vizsgálatához szükséges benyújtani a következő dokumentumokat minden egyes labdarúgónál, akinek új igazolási kérelmet rögzítenek a sportszervezetek a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerben:

- születési anyakönyvi kivonat,
- személyi igazolvány vagy útlevél,
- 2. sz. melléklet,
- igazoló lap.

pest.mlsz.hu